ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési feltételek fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására.

Szolgáltató

Evidental 2004 Kft. (Székhelye: 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 1. 1/1.,; Cg.:01-09-861426, Adószám: 13556336-2-43)

A szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

Megrendelő

Az Egyedi szolgáltatási szerződésben (továbbiakban: ESZ), a Kezelési tervben, vagy egyéb, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

1.A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati járóbeteg ellátási szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízottól. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező Egyedi Szolgáltatási Szerződés és Kezelési Terv szerinti tartalommal határozzák meg.

2.Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az ESZ szerint vállalt szolgáltatásokat, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3.Az ESZ aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére. Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírást megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi egyedi szolgáltatási szerződés létrejöttére, teljesítésére, és az egyedi szolgáltatási szerződésekből eredő igények érvényesítésére

Felek jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a Szolgáltató köteles a Megrendelőt tájékoztatni és új kezelési tervet készíteni.A kezelések során a Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés abbahagyását. Ebben az esetben a Megrendelő csak azért a kezelésért, szolgáltatásért köteles fizetni, melyet a felmondás közléséig igénybe vett. A Megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően (este 10 óráig) térítésmentesen lemondhatja vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a megelőző napig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, 5000Ft rendelkezésre állási díjat köteles megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megrendelő egészségi vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

A szolgáltatás ellenértéke:

A Szolgáltató a szolgáltatás díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja. Az ESZ szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az ESZ-ben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő. Az ÁSZF szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalány díjazás is megállapítható. Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő. Az ESZ szerint díj- és anyagköltségek 3 hónapig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az ESZ-ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak, a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is.

Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor az aktualizált ESZ-en aláírásával igazolja a Szolgáltató teljesítését, Szolgáltató ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéshez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját.

Fizetési feltételek

Az előző pontok szerint elkészített kezelési terv (ESZ) tartalmazza a fizetési kötelezettség teljesítésének módját, határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (2013/V. törvény) van meghatározva.

Garancia

A Szolgáltató a beavatkozásra írásbeli garanciát ad, amelynek időtartama a kezelés típusától függ. A garancia mértékét bizonyos egyéb tényezők – általános szájhigiénia, dohányzás, cukorbetegség, diéta – befolyásolhatják, erről a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt.

Adatvédelem, tájékoztatás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa kitöltött és aláírt általános anamnézis elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni.

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személynek nem szolgáltatja ki.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult az ESZ szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget, Szolgáltató megítélése szerint Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás eredményes elvégzése érdekében (nem tartja be az orvosi utasításokat, magatartásával zavarja más pácienseket, illetve a személyzet tagjait, egészségügyi, vagy mentális állapota megnehezíti vagy akadályozza a szolgáltatás teljesítését).

Az ESZ-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek az ESZ értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő. , továbbá esetleges jogvita eldöntésére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.

Hatály: 2015.12. 01-jétől kezdődően Evidental 2004 Kft. képviseletében:

Dr. Mayer Szabolcs ügyvezető igazgató